Danh mục cán bộ

 

1. TS. Vũ Hồng Sơn - Trưởng Bộ môn
2. PGS.TS. Nguyễn Thị Thảo  - Phó trưởng Bộ môn
3. PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Tú
4. PGS. TS. Cung Thị Tố Quỳnh
5. TS. Từ Việt Phú 
6. TS. Lê Hoàng Lâm (đã chuyển công tác)
7. TS. Hoàng Quốc Tuấn
8. TS. Vũ Thị Minh Hằng
9. ThS. Nguyễn Thị Lan Anh
10. ThS. Nguyễn Tiến Huy