Danh mục cán bộ

 

1. TS. Nguyễn Tiến Thành               Giám đốc Trung tâm, Phụ trách PTN Kỹ thuật thu hồi sản phẩm

2. PGS.TS Trương Quốc Phong      Phó Viện trưởng - Phụ trách PTN Kỹ thuật protein - Nguyên Giám đốc Trung tâm

3. PGS.TS Khuất hữu Thanh           Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm

4. TS. Lê Quang Hòa                       Phụ trách PTN Kỹ thuật gen

5. ThS. Lê Lan Chi                           Kỹ thuật viên - Phụ trách PTN Kỹ thuật lên men và PTN Kỹ thuật Thu hồi và Hoàn thiện sản phẩm