Danh mục cán bộ

 

1. TS. Nguyễn Tiến Thành               Giảng viên - Giám đốc Trung tâm -  Phụ trách PTN Kỹ thuật thu hồi sản phẩm

2. PGS.TS Trương Quốc Phong     Giảng viên cao cấp- Phó Viện trưởng - Phụ trách PTN Kỹ thuật protein - Nguyên Giám đốc Trung tâm

3. PGS.TS Khuất hữu Thanh           Giảng viên cao cấp - Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm

4. TS. Lê Quang Hòa                       Giảng viên -  Phụ trách PTN Kỹ thuật gen

5. ThS. Lê Lan Chi                           Cán bộ kỹ thuật - Phụ trách PTN Kỹ thuật lên men và PTN Kỹ thuật Thu hồi và Hoàn thiện sản phẩm