Tủ sách Trung tâm

 

Trung tâm có một số đầu sách tham khảo cho lĩnh vực Công nghệ sinh học:
Danh mục sách: http://sbft.hust.edu.vn/upload/files/Danh%20muc%20sach%20Trung%20t%C3%A2m%20B1.pdf
Nội quy mượn sách:  http://sbft.hust.edu.vn/upload/files/noi%20quy%20tu%20sach.pdf