Sản phẩm, thiết bị công nghệ tham gia hội chợ TECHMART ASEAN+3 năm 2009

 

MỘT SỐ CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ, SẢN PHẨM THAM GIA HỘI TRỢ TECHMARK ASEAN + 3 NĂM 2009
 
STT Tên sản phẩm, công nghệ, thiết bị
1.          BK-ListeriKit PHÁT HIỆN NHANH LISTERIA MONOCYTOGENES TRONG CÁC SẢN PHẨM THỊT, SỮA  - download
2.          KIT DNA MACROARRAYS PHÁT HIỆN NHANH VI KHUẨN LAO KHÁNG RIFAMPICIN - download
3.          KIT ENZYM PHÁT HIỆN NHANH DƯ LƯỢNG THUỐC TRỪ SÂU TRONG RAU -download
4.          BK-SETA KIT PHÁT HIỆN NHANH ĐỘC TỐ TỤ CẦU VÀNG TRONG CÁC SẢN PHẨM THỊT, SỮA - download
5.          CHẾ PHẨM SINH HỌC BẢO QUẢN CAM  - download
6.          CHẾ PHẨM ĐẬU TƯƠNG LÊN MEN DẠNG ĐẶC CÓ HOẠT TÍNH FIBRINAZA -download
7.          QUY TRÌNH SẢN XUẤT CHẾ PHẨM SINH HỌC TĂNG SỨC KHÁNG BỆNH CHO TÔM SÚ -download
8.          CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT SURIMI VÀ CÁC SẢN PHẨM MÔ PHỎNG SURIMI TỪ CÁ RÔ PHI - download
9.          BÁNH ĐẬU XANH CHẤT LƯỢNG CAO - download
10.      CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NEM CHUA AN TOÀN SỬ DỤNG CHẾ PHẨM SINH HỌC -download
11.      CẢI TIẾN QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CỒN TỪ SẮN - download
12.      CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VANG VẢI, HƯƠNG VẢI VÀ RƯỢU BRANDY VẢI -download
13.      QUY TRÌNH SẢN XUẤT NECTAR MƠ - download
14.      MÁY SẤY VẬT LIỆU KÉM CHỊU NHIỆT - download