Bằng độc quyền sáng chế

 

  1. Bể xử lý rác hiếu khí. Cục Sở hữu trí tuệ cấp theo Quyết định số: 66779/QĐ-SHTT ngày 12/08/2019. GS. TS. Nguyễn Văn Cách, PGS. TS. Trần Liên Hà, Nguyễn Hà An, Nguyễn Hà Ngọc Anh.
  2. Quy trình sản xuất trứng luộc chay và sản phẩm trứng luộc chay. Cục Sở hữu Trí tuệ cấp ngày 09/06/2014. PGS.TS. Lương Hồng Nga, PGS.TS Bùi Đức Hợi, GS.TS. Hoàng Đình Hòa.
  3. Bể tích hợp năm chức năng và điều chỉnh được để xử lý sinh học nước thải; Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới. GS.TS. Nguyễn Văn Cách (WO/2011/094768) cấp ngày 04/08/2011.
  4. Thiết bị trộn-sục khí tầng sôi. Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới. GS.TS. Nguyễn Văn Cách, (WO/2009/052535) cấp ngày 23/04/2009.
  5. Phương pháp thu nhận và sử dụng enzym beta-glucosidase từ Aspergillus niger PBC. Cục Sở hữu Trí tuệ cấp ngày 9/10/2006. PGS.TS. Nguyễn Thị Xuân Sâm,