Thông báo lịch Đại hội chi Đoàn 2009
A 1 year post-doctoral position starting before the end of 2010 is open at the INSERM UMR 866, “Lipids, Nutrition, Cancer” 6 Bd Gabriel, 21 000 DIJON, France.
Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) thông báo chương trình học giả VEF 2010-2011 dành cho người có bằng tiến sĩ trong các ngành được VEF cấp học bổng về khoa học cơ bản (tự nhiên, vật lý và môi trường), toán học, y học (như y tế công cộng), công nghệ; sinh học, hóa học, khoa học nông nghiệp.
Trong khuôn khổ hợp tác với tổ chức Mạng lưới nghiên cứu về an toàn thực phẩm châu Âu (MoniQA), Viện Công nghệ sinh học – Công nghệ thực phẩm - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội sẽ tổ chức Khóa học quốc tế "Các phương pháp phân tích chất lượng các thực phẩm xuất khẩu sang châu Âu” từ ngày 29/09/2009 đến ngày 01/10/2009