Các dịch vụ và sản phẩm

 

* Dịch vụ:
  • Cung cấp các dịch vụ phân tích: chỉ tiêu vi sinh vật,  nhận diện vi sinh vật bằng giải trình tự gen, xác định hoạt tính enzyme, phân tích và tinh chế protein, phân tích ELISA, HPLC,...
  • Cung cấp dịch vụ: biểu hiện gen và sản xuất protein/enzyem tái tổ hợp tinh sạch, tổng hợp gen, phát triển và sản xuất que thử nhanh,...
  • Cung cấp dịch vụ đào tạo: sinh học phân tử, kỹ thuật gen, kỹ thuât phân tích protein/enzyme, kỹ thuật lên men, thu hồi và hoàn thiện sản phẩm,..
* Sản phẩm và Công nghệ chuyển giao
Hiện nay Trung tâm đã phát triển thành công một số công nghệ, sản phẩm có thể chuyển giao và thương mại hóa:
  • Que thử xác định độc tố tụ cầu
  • Que thử phát hiện virus rota (BK-Rota)
  • Que thử phát hiện virus viêm gan B (BK-HBV)
  • Kit phát hiện virus Dengue,
  • Chế phẩm probiotic Bacillus subtilis (bào tử, sinh dưỡng), B. clausii (bào tử, sinh dưỡng), Lactobacillus acidophillus, L. casei,....