Hội đồng khoa học

 

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NHIỆM KỲ 2013 - 2018
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

(Quyết định số 47/QĐ-ĐHBK-VCNSH-CNTP ngày 08//04/2014)
 
TT Họ và tên Chức danh
1 PGS.TS. Quản Lê Hà Chủ tịch HĐ
2 PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Tú Phó Chủ tịch HĐ
3 PGS.TS. Hồ Phú Hà Phó Chủ tịch HĐ
4 PGS.TS. Nguyễn Lan Hương Ủy viên Thư ký
5 PGS. TS. Chu Kỳ Sơn Ủy viên
6 PGS.TS. Tô Kim Anh Ủy viên
7 PGS.TS. Khuất Hữu Thanh Ủy viên
8 GS.TS. Nguyễn Văn Cách Ủy viên
9 GVCC.TS. Nguyễn Minh Hệ Ủy viên
10 PGS.TS. Lê Nguyên Đương Ủy viên
11 PGS.TS. Tôn Thất Minh Ủy viên
12 PGS.TS. Lê Thanh Hà Ủy viên
13 PGS.TS. Phạm Thu Thuỷ Ủy viên
14 GS. TS. Hoàng Đình Hoà Ủy viên
15 PGS. TS. Đỗ Thị Hoa Viên Ủy viên
16 PGS. TS. Nguyễn Thị Xuân Sâm Ủy viên
17 PGS. TS. Trần Liên Hà Ủy viên
18 TS. Vũ Hồng Sơn Ủy viên
19 PGS. TS. Lê Thanh Mai Ủy viên
20 PGS. TS. Nguyễn Thanh Hằng Ủy viên
21 PGS. TS. Lâm Xuân Thanh Ủy viên
22 PGS. TS. Nguyễn Xuân Phương Ủy viên
23 PGS. TS. Phan Thanh Tâm Ủy viên