Ban cố vấn học tập

 

Họ tên cán bộ giảng dạy Lịch trực Địa điểm Cố vấn ngành
Kỹ thuật   sinh học Kỹ thuật thực phẩm/ Công nghệ thực phẩm
PGS. Lương Hồng Nga 14h00-16h00
Thứ 2
201B-C4   X
PGS. Nguyễn Lan Hương 14h00-16h00
Thứ 6
201B-C4 X  
TS. Phạm Tuấn Anh 8h30-10h30  Thứ 4 201B-C4 X  
TS. Nguyễn Thị Thảo 8h30-10h30
Thứ 5
201B-C4   X
TS. Nguyễn Ngọc Hoàng 14h00-16h00
Thứ 4
201B-C4   X