Theo thông báo của Cục đào tạo nước ngoài, Bộ Giáo dục và đào tạo 300 suất học bổng dự kiến là 300 suất dành cho nghiên cứu sinh bằng ngân sách nhà nước năm 2009 (đợt bổ sung)
Thông báo về lịch tuần sinh hoạt công dân Viện CNSH-CNTP
Thông báo lịch Đại hội chi Đoàn 2009
A 1 year post-doctoral position starting before the end of 2010 is open at the INSERM UMR 866, “Lipids, Nutrition, Cancer” 6 Bd Gabriel, 21 000 DIJON, France.