Hội đồng Viện

 

Hội đồng Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ thực phẩm

(Quyết định của Hiệu trưởng Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội số 2639/QĐ-ĐHBK-TCCB ngày 15/12/2017)
 
STT Họ và tên Nhiệm vụ Chức vụ/chức danh
1 GS.TS. Hoàng Đình Hòa Chủ tịch Giảng viên cao cấp
2 TS. Nguyễn Ngọc Hoàng Thư ký Trưởng bộ môn
3 PGS.TS. Quản Lê Hà Ủy viên Viện trưởng
4 PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Tú Ủy viên Phó viện trưởng
5 PGS. TS. Chu Kỳ Sơn Ủy viên Phó viện trưởng
6 PGS. TS. Lê Thanh Hà Ủy viên Trưởng bộ môn
7 PGS. TS. Hồ Phú Hà Ủy viên Trưởng bộ môn
8 PGS. TS. Trương Quốc Phong Ủy viên Giám đốc trung tâm
9 TS. Vũ Hồng Sơn Ủy viên Trưởng bộ môn
10 TS. Phạm Tuấn Anh Ủy viên Trưởng bộ môn
11 TS. Đỗ Thị Yến Ủy viên Giám đốc trung tâm
12 GS. TS. Nguyễn Văn Cách Ủy viên Giảng viên cao cấp
13 PGS. TS. Lê Nguyên Đương Ủy viên Giảng viên cao cấp
14 PGS. TS. Tô Kim Anh Ủy viên Giảng viên cao cấp
15 PGS. TS. Phạm Thu Thủy Ủy viên Chuyên gia