Tầm nhìn - Chiến lược và Triết lý giáo dục

 

Tầm nhìn:
  • Viện CNSH & CNTP là một trong các đơn vị dẫn đầu cả nước trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực Công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm, hội nhập quốc tế.
  • Viện CNSH & CNTP trở thành một địa chỉ tin cậy, hấp dẫn thu hút các giảng viên, nhà khoa học, sinh viên giỏi và nhà đầu tư trong nước và quốc tế tới học tập, nghiên cứu và hợp tác phát triển công nghệ.
Chiến lược:
  • Đổi mới chương trình; phương thức tổ chức đào tạo, ứng dụng công nghệ giáo dục mới đạt tiêu chuẩn kiểm định khu vực hoặc quốc tế.
  • Gắn kết các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học hướng tới hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu của xã hội.
  • Tăng cường hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước nhằm thúc đẩy ngành công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm phát triển bền vững.
Triết lý giáo dục:
  • Phát huy năng lực chủ động học tập - nghiên cứu - sáng tạo.