Khung chương trình cử nhân ngành KTTP và KTSH áp dụng từ K62

 

Viện Công nghệ sinh học và công nghệ Thực phẩm thông báo khung chương trình cử nhân ngành KT thực phẩm và KT Sinh học, chương trình này áp dụng cho các sinh viên từ K62.

- Khung chương trình cử nhân kỹ thuật thực phẩm
- Khung chương trình cử nhân kỹ thuật sinh học

Viện CN Sinh học & CN Thực phẩm