Mẫu văn bản

 

Các mẫu văn bản theo quy định của trường ĐHBKHN và viện CNSH & CNTP

1. Mẫu báo cáo thực tập tại nước ngoài
2. Mẫu DATN (update 2019)