Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo

 

Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo quy định về nội dung kiến thức chuyên môn; kỹ năng thực hành, khả năng nhận thức công nghệ và giải quyết vấn đề; công việc mà người học có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp và các yêu cầu đặc thù khác đối với từng trình độ, ngành đào tạo.

 Mục tiêu xây dựng và công bố chuẩn đầu ra

  • Công khai với xã hội về năng lực đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng của trường để: Người học, phụ huynh, nhà tuyển dụng biết và giám sát; Thực hiện những cam kết của nhà trường với xã hội về chất lượng đào tạo để cán bộ quản lý, giảng viên và người học nỗ lực vươn lên trong giảng dạy và học tập; Đổi mới công tác quản lý đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra đánh giá và đổi mới phương phương pháp học tập; đồng thời, xác định rõ nghĩa vụ và nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên trong các hoạt động giảng dạy, phục vụ giảng dạy và quản lý nhằm giúp người học vươn lên trong học tập và tự học để đạt chuẩn đầu ra.
  • Công khai để người học biết được các kiến thức sẽ được trang bị sau khi tốt nghiệp một chuyên ngành, một trình độ về chuẩn năng lực nghề nghiệp, về kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành, khả năng nhận thức và giải quyết vấn đề, công việc mà người học có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp.
  • Tạo cơ hội tăng cường hợp tác, gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo và sử dụng nhân lực cho xã hội, đáp ứng yêu cầu của các nhà sử dụng lao động.

Chuẩn đầu ra (CĐR) của các chương trình đào tạo tại Viện CNSH & CNTP

- CĐR Chương trình đào tạo Kỹ sư Kỹ thuật Thực phẩm (2017)
- CĐR Chương trình đào tạo Kỹ sư Kỹ thuật Sinh học (2017)
- CĐR Chương trình đào tạo Thạc sỹ công nghệ sinh học (2017)

Ghi chú: Các chương trình được xây dựng năm 2017 là chương trình được áp dụng cho sinh viên các khóa bắt đầu từ K62.
Viện CNSH & CNTP