Thạc sỹ

 

I. Chương trình Đào tạo: CÔNG NGHỆ SINH HỌC
Chuyên ngành: Công nghệ Sinh học

   Định hướng đào tạo:
Ứng dụng và Nghiên cứu
   Bằng tốt nghiệp:  - Thạc sĩ kỹ thuật (đối với định hướng ứng dụng)
                               - Thạc sĩ khoa học (đối với định hướng nghiên cứu)

   Thời gian đào tạo: 2 năm (4 học kỳ chính) theo học chế tín chỉ
   Khối lượng toàn khóa: 60 TC đối với cả định hướng ứng dụng và nghiên cứu.
   Tuyển sinh hàng năm: Xem chi tiết tại website Viện Đào tạo sau Đại học - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
   Chương trình đào tạo:   Xem chi tiết

II. Chương trình Đào tạo: CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
Chuyên ngành: Công nghệ Thực phẩm

   Định hướng đào tạo:
Ứng dụng và Nghiên cứu
   Bằng tốt nghiệp:  - Thạc sĩ kỹ thuật (đối với định hướng ứng dụng)
                               - Thạc sĩ khoa học (đối với định hướng nghiên cứu)

   Thời gian đào tạo: 2 năm (4 học kỳ chính) theo học chế tín chỉ
   Khối lượng toàn khóa: 60 TC đối với cả định hướng ứng dụng và nghiên cứu.
   Tuyển sinh hàng năm: Xem chi tiết tại website Viện Đào tạo sau Đại học - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
   Chương trình đào tạo:   Xem chi tiết