Thạc sỹ

 

I. Chương trình Đào tạo thạc sỹ
Hai chương trình đào tạo: Thạc sỹ khoa học và thạc sỹ kỹ thuật; Gồm 3 chuyên ngành:
  • Công nghệ sinh học  - Download file (cập nhật T5/2014)
  • Công nghệ thực phẩm  - Download file (cập nhật T5/2014)
  • Quản lý chất lượng trong công nghiệp thực phẩm   - Download file (cập nhật T5/2014)
II. Thời gian đào tạo
  • Khóa đào tạo theo thiết kế là 1 năm (2 học kỳ). Theo quy chế đào tạo tín chỉ, để hoàn thành chương trình học viên có thể kéo dài tối đa  2 năm (4 học kỳ).
III. Khối lượng kiến thức toàn khoá:
  • Định hướng ứng dụng:    36 TC.
  • Định hướng nghiên cứu:  43 TC.
Viện Công nghệ sinh học - Công nghệ thực phẩm hiện đang phối hợp với Khoa kinh tế - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Trường Đại học quốc gia khoa học nông nghiệp, thực phẩm và môi trường (AgroSup de Dijon), Tổ chức Cộng đồng các trường Đại học Pháp ngữ (AUF) để xây dụng chương trình thạc sĩ về quản lý chất lượng trong công nghiệp thực phẩm