Danh mục cán bộ

 

1. TS. Phạm Tuấn Anh  - Trưởng Bộ môn                
2. TS. Đỗ Biên Cương   - Phó trưởng Bộ môn
3. PGS.TS Nguyễn Thị Xuân Sâm 
4. GS.TS. Nguyễn Văn Cách                    
5. PGS.TS. Tô Kim Anh
6. PGS.TS. Trần Liên Hà
7. TS. Đàm Thuý Hằng
8. TS. Đặng Minh Hiếu
9. ThS. Nguyễn Thanh Hòa
10. TS. Phùng Thị Thủy
11. ThS. Lê Thị Huyền
12. KS. Nguyễn Thị Hoàng Mai
13. KS. Bùi Thị Kim Hoa
14. TS. Nguyễn Liêu Ba (đã nghỉ hưu 2019)