Các môn học

 

Các môn cơ sở

 1. BF 3050:  Hóa sinh  (Công nghê Thực phẩm)
 2. BF3091: Thí nghiệm hoá sinh (Công nghệ thực phẩm)
 3. BF 2110: Hoá sinh học (Công nghệ sinh học)
 4. BF 2111: Thí nghiệm hoá sinh (Công nghệ sinh học)
 5. BF 2010: Hoá sinh (Cử nhân công nghệ thực phẩm)
 6. BF 2011: Thí nghiệm Hoá sinh (Cử nhân công nghệ thực phẩm)
 7. BF3012: Vi sinh vật thực phẩm (Công nghê Thực phẩm)
 8. BF 2013: Thí nghiệm vi sinh vật thực phẩm (Công nghê Thực phẩm)
 9. BF 3111: Vi sinh vật (Công nghệ sinh học)
 10. BF 3112: Thí nghiệm vi sinh vật (Công nghệ sinh học)
 11. BF3119:  Miễn dịch học (Công nghệ sinh học)
 12. BF 5110: Độc tố học (Công nghệ sinh học)
 13. BF 3123: Tin sinh (Công nghệ sinh học)
 14. BF 3199: Sinh học tế bào (Công nghệ sinh học)
 15. BF3116: Kỹ thuật gen (Công nghệ sinh học)

Các môn chuyên ngành

 1. BF 4154: Công nghệ enzym
 2. BF 4164: Thí nghiệm công nghệ enzym
 3. BF5111:  Công nghệ sản xuất vaccin
 4. BF 5140: Công nghệ sản xuất các chất kháng sinh
 5. BF 5120: Công nghệ phân bón sinh học
 6. BF4152: Công nghệ vi sinh vật
 7. BF4162: Thí nghiệm Công nghệ lên men
 8. BF2418; BF 4810: Công nghệ Sinh học đại cương

Các môn cho hệ đào tạo sau đại học

 1. BF6128:  Polyme sinh học
 2. BF 6112: Động học enzym
 3. BF6141: Động học quá trình lên men
 4. BF 6125: Nhiên liệu sinh học
 5. BF 6126: Probiotic và Prebiotics
 6. BF 6142: Trao đổi chất ở vi sinh vật
 7. BF 6145: Kỹ thuật lên men công nghiệp
 8. BF7010: Xu hướng phát triển công nghệ sinh học
 9. BF7031: Vật liệu sinh học