Kính hiển vi kết hợp bộ vi thao tác
Người quản lý Ths. Lã Thị Quỳnh Như
Từ khóa Kính hiển vị phản pha
Mô tả thiết bị
Thông số kỹ thuật
Thông tin khác