Hệ thống điện di biến tính DGGE
Người quản lý Cụm PTN Kỹ thuật Protein
Từ khóa Hệ thống điện di biến tính
Mô tả thiết bị
Thông số kỹ thuật
Thông tin khác