Thiết bị soi và phân tích gel DNA Syngene genius
Người quản lý TS. Lê Quang Hoà
Từ khóa Thiết bị soi và phân tích gel DNA
Mô tả thiết bị IN genius
Thông số kỹ thuật
Thông tin khác