Thiết bị đọc vi phiến 96 giếng
Người quản lý Ths. Lã Thị Quỳnh Như
Từ khóa Thiết bị đọc vi phiến
Mô tả thiết bị Synergy HT
Thông số kỹ thuật
Thông tin khác