Danh sách sản phẩm

Hệ thống khử ion nước

Kí hiệu : Barnstead TII

Nơi sản xuất : Thermo, Mỹ

Người quản lý : TS. Lê Quang Hoà

Chi tiết

Thiết bị cắt que thử

Kí hiệu : AUTOKUN Cutter

Nơi sản xuất : Autokun

Người quản lý : TS. Lê Quang Hoà

Chi tiết

Thiết bị phun

Kí hiệu : LINOMAT5

Nơi sản xuất : Camag

Người quản lý : TS. Lê Quang Hoà

Chi tiết

Thiết bị đọc vi phiến 96 giếng

Kí hiệu : Synergy HT

Nơi sản xuất : Biotek, Mỹ

Người quản lý : TS. Lê Quang Hoà

Chi tiết

Thiết bị soi và phân tích gel DNA Syngene genius

Kí hiệu : INGENIUS

Nơi sản xuất : Syngene, Mỹ

Người quản lý : TS. Lê Quang Hoà

Chi tiết

Hệ thống nhân gen thường

Kí hiệu : Mastercycler

Nơi sản xuất : Eppendorf, Mỹ

Người quản lý : TS. Lê Quang Hoà

Chi tiết

Hệ thống nhân gen

Kí hiệu : Realplex

Nơi sản xuất : Eppendorf, Mỹ

Người quản lý : TS. Lê Quang Hoà

Chi tiết

Máy cô mẫu chân không

Kí hiệu : SPD1010

Nơi sản xuất : Thermo, Mỹ

Người quản lý : TS. Lê Quang Hoà

Chi tiết

Thiết bị đọc trình tự gen

Kí hiệu : GenomeLab GeXP

Nơi sản xuất : Mỹ

Người quản lý : TS. Lê Quang Hoà

Chi tiết

Thiết bị so màu nanodrop

Kí hiệu : Nanodrop 2000C

Nơi sản xuất : Thermo Science

Người quản lý : TS. Lê Quang Hoà

Chi tiết