Danh sách cán bộ

TS. PHẠM TUẤN ANH

Giảng viên, Trưởng Bộ môn

Phòng: 201b-C4

Phone: +84-24 3868 2452

Fax: +84-24 3868 2470

Email: anh.phamtuan2@hust.edu.vn

Chi tiết

TS. NGUYỄN THANH HÒA

Giảng viên, Phó trưởng Bộ môn

Phòng: 201b-C4

Phone: +84-24 3868 2452

Fax: +84-24 3868 2470

Email: hoa.nguyenthanh@hust.edu.vn

Chi tiết

GS. TS. NGUYỄN VĂN CÁCH

Giảng viên cao cấp

Phòng: 201-C4

Phone: +84-24 3868 2452

Fax: +84-24 3868 2470

Email: cach.nguyenvan@hust.edu.vn

Chi tiết

PGS.TS. TÔ KIM ANH

Giảng viên cao cấp

Phòng: 210-C4

Phone: +84-24 36231457

Fax: +84-24 38682470

Email: anh.tokim@hust.edu.vn

Chi tiết

PGS.TS. TRẦN LIÊN HÀ

Giảng viên cao cấp

Phòng: C4-201

Phone: +84-24 3869 2764

Fax: +84-24 3868 2470

Email: ha.tranlien@hust.edu.vn

Chi tiết

TS. ĐỖ BIÊN CƯƠNG

Giảng viên

Phòng: 201-C4

Phone: +84-24 3868 2452

Fax: +84-24 3868 2470

Email: cuong.dobien@hust.edu.vn

Chi tiết

TS. ĐẶNG MINH HIẾU

Giảng viên

Phòng: 201-C4

Phone: +84-24 3868 2452

Fax: +84-24 3868 2470

Email: hieu.dangminh@hust .edu.vn

Chi tiết

TS. ĐÀM THUÝ HẰNG

Giảng viên

201b-C4

Phone: +84-24 3868 2452

Fax: +84-24 3868 2470

Email: hang.damthuy1@hust.edu.vn

Chi tiết

TS. TRẦN THỊ THU THUỶ

Giảng viên

C4-201

Phone: +84-4 36231457

Fax: +84-4 38682470

Email: thuy.tranthithu@hust.edu.vn

Chi tiết

KS. BÙI KIM HOA

Cán bộ Kỹ thuật

Phòng: C4-201

Phone: +84-24 3868 2452

Fax: +84-24 3868 2470

Email: hoa.buikim@hust.edu.vn

Chi tiết

KS. NGUYỄN HOÀNG MAI

Cán bộ Kỹ thuật

Phòng: C4-201

Phone: +84-24 3868 2452

Fax: +84-24 3868 2470

Email: mai.nguyenthihoang@hust.edu.vn

Chi tiết

TS. PHÙNG THỊ THỦY

Cán bộ kỹ thuật

Phòng: 202-C4

Phone: +84-24 3868 2452

Fax: +84-24 3868 2470

Email: thuy.phungthi@hust.edu.vn

Chi tiết