Danh sách cán bộ

TS.NGUYỄN NGỌC HOÀNG

Giảng viên chính, trưởng Bộ môn

Phòng: 210-C4

Phone: +84-24 3868 2458

Fax: +84-24 3868 2470

Email: hoang.nguyenngoc@hust.edu.vn

Chi tiết

TS.NGUYỄN ĐỨC TRUNG

Giảng viên chính, phó trưởng Bộ môn

Phòng: 210-C4

Phone: +84-24 3868 2458

Fax: +84-24 3868 2470

Email: trung.nguyenduc@hust.edu.vn

Chi tiết

TS. PHẠM NGỌC HƯNG

Giảng viên

P210-C4

Phone: +84-24 38682458

Fax: +84-24 3868 2470

Email: hung.phamngoc@hust.edu.vn

Chi tiết

ThS. PHẠM THANH HƯƠNG

Giảng viên

Phòng: 210-C4

Phone: +84-24 3868 2458

Fax: +84-24 3868 2470

Email: huong.phamthanh@hust.edu.vn

Chi tiết

ThS.LÊ NGỌC CƯƠNG

Giảng viên

Phòng: 210-C4

Phone: +84-24 3868 2458

Fax: +84-24 3868 2470

Email: cuong.lengoc1@hust.edu.vn

Chi tiết

ThS. PHAN MINH THỤY

Giảng viên, Bí thư Liên Chi Đoàn

Phòng: 210-C4

Phone: +84-24 3868 2458

Fax: +84-24 3868 2470

Email: thuy.phanminh@hust.edu.vn

Chi tiết

ThS. NGUYỄN TUẤN LINH

Cán bộ kỹ thuật

Phòng: 210-C4

Phone: +84-24 3868 2458

Fax: +84-24 3868 2470

Email: linh.nguyentuan@hust.edu.vn

Chi tiết