Danh sách cán bộ

TS. PHẠM NGỌC HƯNG

Giám đốc

Nhà B4, ngõ 15 Tạ Quang Bửu

Phone: +84-24 36230945

Fax: +84-24 3868 2470

Email: hung.phamngoc@hust.edu.vn

Chi tiết

TS. ĐỖ THỊ YẾN

Giảng viên

Nhà B4, ngõ 15 Tạ Quang Bửu

Phone: +84-24 36230945

Fax: +84-24 3868 2470

Email: yen.dothi@hust.edu.vn

Chi tiết

ThS. BÙI UYỂN DIỄM

Cán bộ kỹ thuật

Phòng: B4 Ngõ 15 Tạ Quang Bửu

Phone: +84-24 36230945

Fax: +84-24 3868 2470

Email: diem.buiuyen@hust.edu.vn

Chi tiết

CN.NGUYỄN NGỌC VIỄN

Cán bộ kỹ thuật

Tầng 1, B4 Ngõ 15 Tạ Quang Bửu – Hà Nội

Phone: +84-24 36230945

Fax: +84-24 3868 2470

Email: vien.nguyenngoc@hust.edu.vn

Chi tiết