Danh sách cán bộ

TS. NGUYỄN TIẾN THÀNH

Giảng Viên - Giám đốc Trung tâm

Phòng: 305-B1

Phone: +84-24 36231457/+84943459843

Fax: +84-24 3868 2470

Email: thanh.nguyentien@hust.edu.vn

Chi tiết

PGS.TS. TRƯƠNG QUỐC PHONG

Giảng viên cao cấp - Phó Viện Trưởng

Phòng: 307-B1

Phone: +84-24 36231 457 (808)

Fax: +84-24 3868 2470

Email: phong.truongquoc@hust.edu.vn

Chi tiết

TS. LÊ QUANG HÒA

Giảng viên - Trưởng phòng thí nghiệm kĩ thuật gen

Phòng: 306–B1

Phone: +84-24 36231 457

Fax: +84-24 38682470

Email: hoa.lequang@hust.edu.vn

Chi tiết

ThS.LÊ THỊ LAN CHI

Cán bộ kỹ thuật

Phòng 305-B1

Phone: +84-24 36231 457

Fax: +84-24 3868 2470

Email: chi.lethilan@hust.edu.vn

Chi tiết

Th.S LÃ THỊ QUỲNH NHƯ

Cán bộ kỹ thuật

Phòng: 306-307- B1

Phone: +84-24 36231457 (máy lẻ 803)

Fax: +84-24 3868 2470

Email: nhu.lathiquynh@hust.edu.vn

Chi tiết