Thông tin cán bộ

TS. PHẠM NGỌC HƯNG

Giám đốc

Nhà B4, ngõ 15 Tạ Quang Bửu

Phone: +84-24 36230945

Fax: +84-24 3868 2470

Email: hung.phamngoc@hust.edu.vn

Quá trinh đào tạo
 • 2015: Tiến sĩ, Hóa thực phẩm và Công nghệ sinh học, Trường Đại học BOKU, Vienna, CH Áo
 • 2008: Thạc sĩ, Khoa học công nghiệp và hệ thống, Trường Đại học Daegu, Hàn Quốc
 • 2005: Kỹ sư, Điều khiển tự động, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
Quá trình công tác
 • 2021 - nay: Giám đốc Trung tâm đào tạo và phát triển sản phẩm thực phẩm, Viện CNSH – CNTP, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • 2018 - nay: Trợ lý đào tạo Viện Công nghệ Sinh học - Công nghệ Thực phẩm.
 • 2008 - nay: Giảng viên, Bộ môn Quá trình và thiết bị Công nghệ Sinh học – Công nghệ Thực phẩm, Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
 • 2015 – 2020: Trưởng bộ phận kỹ thuật, Trung tâm đào tạo và phát triển sản phẩm thực phẩm, Viện CNSH – CNTP, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • 2011 - 2015: Nghiên cứu sinh chuyên ngành Hóa thực phẩm và Công nghệ sinh học, trường Đại học BOKU, Cộng hòa Áo
 • 2006 - 2008: Cao học viên, Bộ môn Khoa học công nghiệp và hệ thống, trường ĐH Daegu, Hàn Quốc.
 • 2005 – 2006: Giảng viên, Bộ môn máy và tự động hóa công nghệ sinh học – thực phẩm, Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Giảng dạy
 • BF3534: Kỹ thuật đo lường và lý thuyết điều khiển tự động trong CNTP;
 • BF4534: Máy tự động trong sản xuất thực phẩm
 • BF4725: Kỹ thuật đo lường và điều khiển tự động trong CNSH;
 • BF5523: Thiết kế đảm bảo vệ sinh trong công nghiệp thực phẩm;
 • BF5535: Trang thiết bị điện cho Máy thực phẩm;
 • BF5536: Cơ cấu chấp hành tự động thủy khí;
 • BF5542: An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;
 • Hướng dẫn Đồ án môn học, thực tập, đồ án tốt nghiệp.
Lĩnh vực nghiên cứu
 • Giải pháp, công nghệ, thiết bị, R&D sản phẩm thực phẩm;
 • Ứng dụng blockchain, AI, máy học trong nhận dạng, truy xuất, xây dựng chuỗi cung ứng sản phẩm thực phẩm;
 • Nghiên cứu các giải pháp công nghệ, ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho các sản phẩm nông nghiệp;
 • Ứng dụng tự động hóa để nâng cao hiệu quả sản xuất trong lĩnh vực hóa học, thực phẩm và sinh học;
 • Mô phỏng động học trong các quá trình sinh học & thực phẩm.
Đề tài, dự án

Chủ nhiệm
 • 2020: Nghiên cứu mô hình hóa quá trình cô đặc cà chua trên thiết bị cô đặc chân không một nồi. Đề tài cấp cơ sở T2020-PC-003
 • 2017: Hoàn thiện quy trình sản xuất giá đỗ xanh và thiết kế máy làm giá đỗ tự động quy mô vừa và nhỏ. Đề tài cấp cơ sở T2017-PC-003.
 • 2016: Nghiên cứu giải pháp đo và điều khiển nhiệt độ tâm khối hạt nhằm nâng cao hiệu quả của quá trình rang hạt đậu tương nảy mầm trên máy rang thùng quay. Đề tài cấp cơ sở T2016-PC-030.
Tham gia
 • 2018-2020 Nghiên cứu công nghệ lên men sản xuất polysaccharopeptide PSK và PSP từ nấm Vân chi (Trametes versicolor) ứng dụng trong sản xuất thực phẩm chức năng Đề tài KHCN, dự án, cấp Nhà nước 05/HĐ-ĐT.05.19/CNSHCB
 • 2018-2020 Dự án Áp dụng sáng chế 7430 để xây dựng hệ thống xử lý nước rỉ rác từ bãi chôn lấp rác thải quy mô cấp huyện Đề tài KHCN, dự án, cấp Nhà nước SHTT.TW.23-2018
 • 2017-2020 Nghiên cứu công nghệ sản xuất chế phẩm Lactoferrin từ Pichia pastoris tái tổ hợp để sản xuất thực phẩm chức năng Đề tài KHCN, dự án, cấp Nhà nước ĐT.01.18/CNSHCB
 • 2017-2020 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý sinh học có kiểm soát mùi và nước rỉ rác để xử lý chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với điều kiện Việt Nam Đề tài KHCN, dự án, cấp Nhà nước KC.08.17/16-20
 • 2016-2018 Sản xuất một số thực phẩm và thức ăn chăn nuôi từ phụ phẩm công nghiệp chế biến tôm. Đề tài KHCN, dự án, cấp Nhà nước 05/HĐ-SXTN.05.16/CNSHCB
 • 2016-2018 Nghiên cứu công nghệ sản xuất nanocellulose từ bã sắn và ứng dụng trong CN Thực phẩm, dược phẩm. Đề tài KHCN, dự án, cấp Nhà nước ĐT.07.16/CNSHCB.
Công trình khoa học đã công bố
 • Hoàng Quốc Tuấn, Phạm Ngọc Hưng. Nghiên cứu ảnh hưởng của xử lý nhiệt đến hoạt tính chống oxi hóa và màu sắc của Puree cà rốt. Tạp chí khoa học và công nghệ Trường đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp. pp16-20, 24(2020).
 • Hoang Quoc Tuan, Pham Ngoc Hung. Prediction models for colour changes in red fleshed dragon fruit (Hylocereus polyrhizus) during hot air drying. Academia Journal of Biotechnology, pp273-277, 12(2020).
 • Hoàng Quốc Tuấn, Phạm Ngọc Hưng. So sánh một số chỉ tiêu hóa lý và thành phần hóa học trên mẫu hạt tiêu đen từ Phú Quốc và Cùa, Quảng Trị. Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam.  5(2020)
 • Phạm Ngọc Hưng, Trần Quốc Tiệp, Nguyễn Phúc Bình.  Nghiên cứu tối ưu quy trình sản xuất tự động giá đỗ xanh nhằm tăng năng suất và chất lượng cảm quan. Tạp chí Khoa học công nghệ Nông nghiệp Việt Nam 5(2019).
 • Pham Ngoc Hung, Tran Quoc Tiep, Hoang Quoc Tuan: Effect of roasting on texture, colour, nutrient content and acceptability of soybeans (Glycine max). Journal of Science and Technology 54 (2016).
 • Pham, N.H, Hollmann, F., Kracher, D., Preims,M., Haltrich, D., Ludwig,R: Engineering an Enzymatic Regeneration System for NAD(P)H Oxidation. Journal of Molecular Catalysis B:Enzymatic 120 (2015), pp.1381-1177,
 • Chu-Ky Son, Pham Ngoc Hung, Tu Viet Phu, Le Thanh Mai, Do Thi Kim Oanh, Pham Phu Lam, Vu Thi Phuong, Thierry Tran: Simultaneous Liquefaction, Saccharification and Fermentation process (SLSF) optimizes the economic and environmental sustainability of rice-based ethanol, The 8th International conference on Starch Update, Bangkok, Thailand, (2015).
 • Le Thanh Mai , Vu Thi Phuong, Bui Thi Thu Hang, Mai Dinh Vuong, Pham Ngoc Hung and Chu-Ky Son: Influence of some factors on the simultaneous liquefaction, saccharification and fermentation and valorization of ethanol by-products for animal feeding, The 8th International conference on Starch Update, Bangkok, Thailand, (2015).
 • Intanon, M., Arreola, S. L., Pham, N. H., Kneifel, W., Haltrich, D., and Nguyen, T.-H. Nature and biosynthesis of galacto-oligosaccharides related to oligosaccharides in human breast milk. FEMS microbiology letters 353 (2014), pp. 89–97.
 • Arreola, S. L., Intanon, M., Suljic, J., Kittl, R., Pham, N. H., Kosma, P., Haltrich, D., and Nguyen, T.-H: Two β-Galactosidases from the Human Isolate Bifidobacterium breve DSM 20213: Molecular Cloning and Expression, Biochemical Characterization and Synthesis of Galacto-Oligosaccharides. PloS one (2014), 9, e104056.
 • Arreola, S. L.; Intanon, M.; Pham, N. H.; Haltrich, D.; and Nguyen, T.-H: Galacto-Oligosaccharides: Recent Progress on Research and Application As Prebiotics. In Galactose: Structure and Function in Biology and Medicine; Pomin, V. H., Ed.; Nova Science Publishers: New York, (2014).
 • Pham Ngoc Hung, Won Jung. Accelerated Reliability Growth Model with Delayed Fixes. Journal of the Society of Korea Industrial and Systems Engineering, 32 (2009),4, pp.228—234.