Môn học

 

I.  Hệ đào tạo Cử nhân kỹ thuật (4 năm)

 1. BF3033           Phân tích - Kiểm tra chất lượng thực phẩm

 2. BF4340           Hệ thống Quản lý - Đảm bảo chất lượng

 3. BF4312           Đánh giá cảm quan thực phẩm

 4. BF4313           Phân tích thánh phần lý hoá thực phẩm

 5. BF4314           Hệ thống văn bản quản lý chất lượng

 6. BF4315           Xử lý thống kê ứng dụng

 7. BF4316           Marketing thực phẩm

 8. BF4318           Tiêu chuẩn và qui chuẩn thực phẩm

 9. BF4319           Phụ gia thực phẩm

 10. BF3018           Quản lý chất lượng trông CNTP

 11. BF3124           Hệ thống quản lý chất lượng CNSH

II.  Hệ đào tạo Cử nhân công nghệ (4 năm)

 1. BF3811           Nguyên liệu và phụ gia thực phẩm

 2. BF3831           Phân tích và kiểm tra chất lượng thực phẩm

 3. BF3840           Hệ thống Quản lý chất lượng thực phẩm

III.  Hệ đào tạo Kỹ sư (5 năm)

 1. BF5310           Phân tích nhanh chất lượng thực phẩm

 2. BF5320           Kiểm định nguồn gốc thực phẩm

 3. BF5330           QLCL toàn diện chuỗi cung ứng thực phẩm

 4. BF5340           Thực phẩm hữu cơ

 5. BF5350           Thiết kế đảm bảo vệ sinh trong CNTP

 6. BF5360           Tin học ứng dụng trong QLCL

 7. BF5440           Công nghệ chất thơm

 8. BF5930           Thực tập và Đồ án Tốt nghiệp

IV.  Hệ đào tạo Thạc sĩ Khoa học và Thạc sĩ Kỹ thuật

 1. BF5186           QLCL trong CNSH

 2. BF5615           Phụ gia thực phẩm  

 3. BF5652           Tối ưu hoá các quá trình trong CNSH-CNTP          

 4. BF5682           Thực phẩm chức năng 

 5. BF6122           Phát triển sản phẩm  

 6. BF6220           Các tính chất cảm quan thực phẩm            

 7. BF6414           Phân tích và xử lý số liệu

 8. BF6811           Thiết kế và quản lý QC & QA   

 9. BF6816            Hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm

V.  Hệ đào tạo Tiến sĩ

 1. BF7460           An toàn thực phẩm trong chế biến và bảo quản

 2. BF7540           Kiểm định và truy xuất nguồn gốc thực phẩm