Môn học

 

I.  Hệ đào tạo Cử nhân kỹ thuật (4 năm)

 1. BF3531: Quá trình và thiết bị CNTP I.

 2. BF3532: Quá trình và thiết bị CNTP II.

 3. BF3533: Quá trình và thiết bị CNTP III.

 4. BF3534: Kỹ thuật đo lường và lý thuyết điều khiển tự động trong CNTP.

 5. BF3536: Đồ án I - Quá trình và thiết bị CNTP.

 6. BF4531: Máy và thiết bị chế biến thực phẩm.

 7. BF4532: Điều khiển tự động các quá trình công nghệ thực phẩm.

 8. BF4533: Thí nghiệm chuyên ngành QTTB.

 9. BF4534: Máy tự động trong sản xuất thực phẩm.

 10. BF4535: Đồ án chuyên ngành QTTB.

 11. BF4980: Thực tập kỹ thuật.

 12. BF4991: Đồ án tốt nghiệp.
   

II.  Hệ đào tạo kỹ sư (5 năm)    

     1. BF5531: Đồ án chuyên ngành II

      2. BF5532: Thiết kế các máy gia công cơ trong sản xuất thực phẩm

      3. BF5533: Thiết kế thiết bị truyền nhiệt chuyển khối trong sản xuất thực phẩm

      4. BF5534: Tích hợp hệ thống tự động điều khiển quá trình công nghệ

      5. BF5535: Trang thiết bị điện cho Máy thực phẩm

      6. BF5536: Cơ cấu chấp hành tự động thủy – khí

      7. BF5537: Máy vận chuyển, định lượng và bao gói sản phẩm

      8. BF5538: Thiết kế hệ thống Bơm quạt máy nén

      9. BF5539: Thiết  kế hệ thống lạnh và điều hòa Không Khí

     10. BF5541: Thiết kế hệ thống sấy các sản phẩm thực phẩm

     11. BF5542: An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

     12. BF5981: Thực tập tốt nghiệp

     13. BF5982: Đồ án Tốt nghiệp


 

III.  Hệ đào tạo Thạc sĩ Khoa học và Thạc sĩ Kỹ thuật

1. BF6804: Mô hình điều khiển

2. BF6805: Mô hình quá trình công nghệ

3. BF5520: Thiết kế các máy gia công cơ trong sản xuất thực phẩm

4. BF5530: Thiết kế thiết bị truyền nhiệt chuyển khối trong sản xuất thực phẩm

5. BF5540: Tích hợp hệ thống tự động điều khiển quá trình công nghệ

6. BF5550: Trang thiết bị điện cho Máy thực phẩm

7. BF5560: Cơ cấu chấp hành tự động thủy – khí

8. BF5570: Máy vận chuyển, định lượng và bao gói sản phẩm

9. BF5580: Thiết kế hệ thống Bơm quạt máy nén

10. BF5590: Thiết  kế hệ thống lạnh và điều hòa không khí

11. BF5511: Thiết kế hệ thống sấy các sản phẩm thực phẩm

12. BF6202: Luận văn Thạc sỹ khoa học