Hướng nghiên cứu

 

  1. Nghiên cứu hoàn thiện, cải tiến quy trình công nghệ và ứng dụng thử nghiệm sản xuất các sản phẩm thực phẩm

  2. Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm dinh dưỡng và thực phẩm cho các đối tượng lao động đặc biệt

  3. Nghiên cứu, thử nghiệm và ứng dụng công nghệ Sinh học trong chế biến thực  phẩm.