Tủ sách Trung tâm

 

Trung tâm có một số đầu sách tham khảo cho lĩnh vực Công nghệ sinh học:
Danh mục sách: Tải xuống
Nội quy mượn sách: Tải xuống