Bằng độc quyền sáng chế

 

  1. Phương pháp chiết tách các hợp chất proanthocyanidin A2 và 4-O-Sulfo-beta-D- glucopyranosyl abciat từ vỏ quả măng cụt (Garcinia mangostana L., clusiaceae) bằng việc sử dụng enzyme. Bằng độc quyền sáng chế số 25697. Cục Sở hữu Trí tuệ cấp theo QĐ số 12891/w/QĐ-SHTT ngày 28/8/2020. Trần Thu Hương, Lê Huyền Trâm, Trần Thị Minh, Nguyễn Văn Thông, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Hoàng Minh, Trần Thượng Quảng, Nguyễn Thị Minh Tú, Nguyễn Tiến Đạt, Trần Thu Hà, Hà Mạnh Tuấn, Nguyễn Thị Hiền, Phạm Thị Hồng Phượng.
  2. Aerobic composting chamber and method of treating waste using such a chamber. Bằng sáng chế WIPO số WO 2019/237134 A1 cấp ngày 12/12/2019. GS. TS. Nguyễn Văn Cách, PGS. TS. Trần Liên Hà.
  3. Bể xử lý rác hiếu khí. Cục Sở hữu trí tuệ cấp theo Quyết định số: 66779/QĐ-SHTT ngày 12/08/2019. GS. TS. Nguyễn Văn Cách, PGS. TS. Trần Liên Hà, Nguyễn Hà An, Nguyễn Hà Ngọc Anh.
  4. Quy trình sản xuất trứng luộc chay và sản phẩm trứng luộc chay. Cục Sở hữu Trí tuệ cấp ngày 09/06/2014. PGS.TS. Lương Hồng Nga, PGS.TS Bùi Đức Hợi, GS.TS. Hoàng Đình Hòa.
  5. Bể tích hợp năm chức năng và điều chỉnh được để xử lý sinh học nước thải; Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới. GS.TS. Nguyễn Văn Cách (WO/2011/094768) cấp ngày 04/08/2011.
  6. Thiết bị trộn-sục khí tầng sôi. Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới. GS.TS. Nguyễn Văn Cách, (WO/2009/052535) cấp ngày 23/04/2009.
  7. Phương pháp thu nhận và sử dụng enzym beta-glucosidase từ Aspergillus niger PBC. Cục Sở hữu Trí tuệ cấp ngày 9/10/2006. PGS.TS. Nguyễn Thị Xuân Sâm,