Ban Lãnh đạo

 

Đảng ủy Viện

 • Bí thư: PGS. TS. Chu Kỳ Sơn
 • Phó bí thư:  PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Tú
 • Đảng ủy viên: TS. Nguyễn Ngọc Hoàng

Ban Lãnh đạo Viện

 • Viện trưởng: PGS.TS. Chu Kỳ Sơn
  • Phụ trách: Tổ chức - nhân sự; Quy hoạch phát triển; Tài chính;  Cơ sở vật chất; Thi đua - khen thưởng.
 • Phó Viện trưởng : PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Tú
  • Phụ trách: Đào tạo; Công tác sinh viên
 • Phó Viện trưởng : PGS. TS. Trương Quốc Phong
  • Phụ trách: Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, Hợp tác đối ngoại, Truyền thông

Công đoàn Viện

 • Chủ tịch: PGS. TS. Nguyễn Thị Thảo
 • Phó chủ tịch: ThS. Lê Thị Lan Chi

Trưởng bộ môn và giám đốc trung tâm

 • PGS.TS. Nguyễn Lan Hương - Trưởng Bộ môn Công nghệ sinh học
 • PGS. TS. Hồ Phú Hà - Trưởng Bộ môn Công nghệ thực phẩm 
 • TS. Vũ Hồng Sơn - Trưởng Bộ môn Quản lí chất lượng
 • TS. Phạm Tuấn Anh - Trưởng Bộ môn Vi sinh - hoá sinh - sinh học phân tử
 • TS. Nguyễn Ngọc Hoàng  - Trưởng Bộ môn Quá trình và thiết bị CNSH-CNTP 
 • TS. Phạm Ngọc Hưng - Giám đốc Trung tâm đào tạo và phát triển sản phẩm thực phẩm
 • TS. Nguyễn Tiến Thành - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và phát triển Công nghệ sinh học

Đoàn Thanh niên

 • Bí thư: ThS. Phan Minh Thụy
 • Phó bí thư: TS. Nguyễn Chính Nghĩa

Chi đoàn cán bộ

 • Bí thư: TS. Nguyễn Văn Hưng
 • Phó bí thư: TS. Nguyễn Tiến Cường