Văn phòng & phòng giáo vụ

 

1. ThS. Nguyễn Thị Ngân Hà

Chức vụ: Thư ký hành chính


Phụ trách:
 • Quản lý và sử dụng con dấu;
 • Thực hiện nhiệm vụ thủ tục hành chính:
  • Nhận và chuyển các thông tin dạng file/ văn bản;
  • Kiểm tra, giải quyết các thủ tục hành chính;
  • Quản lý và lưu trữ văn bản;
  • Soạn thảo văn bản hành chính của Viện.
Liên hệ: Văn phòng Viện, Phòng 202-C4, ĐT/Fax: 04 3868 2470
               Email: SBFT (at) hust.edu.vn

 2. ThS. Cao Thị Thanh Bình

Chức vụ: Kế toán


Phụ trách:
 • Quản lý thu, chi ở Viện;
 • Lập chứng từ thanh toán với phòng tài vụ;
 • Làm bảng lương thanh toán cho cán bộ cơ hữu và cán bộ thỉnh giảng;
 • Làm thủ tục thanh toán với Cục thuế và kho bạc;
 • Báo cáo quyết toán thuế TNCN Cán bộ;
 • Các hoạt động tài chính, kế toán khác.
Liện hệ : Phòng giáo vụ, Phòng 201B-C4, ĐT: 04 3869 2515
    Email: binh.caothithanh (at) hust.edu.vn

 3. ThS. Nguyễn Thị Linh

Chức vụ: Giáo vụ Viện


Phụ trách:
 • Quản lý và Lưu trữ hồ sơ sinh viên;
 • Quản lý bảng điểm;
 • Nhận và giải quyết các giấy tờ về học tập, hành chính của sinh viên;
 • Hỗ trợ công tác tuyển sinh, thực tập.
Liên hệ: Phòng giáo vụ, Phòng 201B-C4, ĐT: 04 3869 2515
Email: linh.nguyenthi (at) hust.edu.vn