Danh sách nghiên cứu sinh

 

DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH TẠI VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
 

STT Họ tên nghiên cứu sinh Thông tin để tài
1 Mai Thị Vân Anh Thông tin
2 Lê Minh Châu Thông tin
3 Lê Mỹ Châu Thông tin
4 Nguyễn Thị Hồng Hà Thông tin
5 Phan Thanh Hà Thông tin
6 Phạm Thị Thanh Hải Thông tin
7 Bùi Thu Hằng Thông tin
8 Nguyễn Thị Hiền Thông tin
9 Đặng Thị Hường Thông tin
10 Trần Thu Lan Thông tin
11 Nguyễn Thạch Minh Thông tin
12 Tiền Tiến Nam Thông tin
13 Nguyễn Như Ngọc Thông tin
14 Dương Hồng Quân Thông tin
15 Nguyễn Tân Thành Thông tin
16 Phan Thị Phương Thảo Thông tin
17 Nguyễn Quang Tuyển Thông tin
18 Lưu Anh Văn Thông tin
19 Nguyễn Hải Vân Thông tin
20 Đào Thanh Xuân Thông tin