Các khung chương trình đào tạo ngành KTTP và KTSH áp dụng từ K62

 

Viện Công nghệ sinh học và công nghệ Thực phẩm thông báo khung chương trình cử nhân và kỹ sư các ngành Kỹ thuật thực phẩm và Kỹ thuật Sinh học, chương trình này áp dụng cho các sinh viên từ K62.

Lưu ý: Các bản cập nhật trước khác với bản này đều không còn được sử dụng.

- Khung chương trình tích hợp KTSH (update 03/2021)
- Khung chương trình tích hợp KTTP (update 03/2021)
- Khung chương trình kỹ sư KTSH (update 03/2021)
- Khung chương trình kỹ sư KTTP (update 03/2021)
- Khung chương trình cử nhân KTSH (update 01/12/2019)
- Khung chương trình cử nhân KTTP (update 01/12/2019)
 
 
Viện CN Sinh học & CN Thực phẩm