Kỹ thuật Sinh học

 

Tuyển sinh Chương trình đào tạo kỹ thuật sinh học (KTSH)

Thông tin chi tiết về chương trình có tại đây

Tuyển sinh năm 2021
Số chỉ tiêu: 120
Mã xét tuyển: BF1