Danh sách Hội thảo khoa học

 

DANH SÁCH HỘI THẢO KHOA HỌC DO VIỆN CN SINH HỌC VÀ CN THỰC PHẨM TỔ CHỨC HOẶC ĐỒNG TỔ CHỨC
 
 1. Tọa đàm “Thúc đẩy Khoa học công nghệ tạo động lực phát triển chế biến nông sản trong bối cảnh mới”, tại ĐH Bách khoa Hà Nội, 4/2021. https://sbft.hust.edu.vn/en/news/728-toa-dam----thuc-day-khoa-hoc-cong-nghe-tao-dong-luc-phat-trien-che-bien-nong-san-trong-boi-canh-moi---.html
 2. Hội thảo kỹ thuật – công nghệ 2020, tại nhà máy bia Mê Linh – Habeco (11/2020). https://sbft.hust.edu.vn/en/news/703-hoi-thao-ky-thuat---cong-nghe-2020-tai-nha-may-bia-ha-noi---me-linh--23-11-2020-.html
 3. Hội thảo khoa học "Hệ thống thực phẩm cho đô thị Việt Nam (Food2CiVN)", tại ĐH Bách khoa Hà Nội (10/2020).     https://sbft.hust.edu.vn/food2civn/index.php/en
 4. Hội thảo “14th Asian Biohydrogen, Biorefinery and Bioprocess Symposium (ABBS 2019)", tại ĐH Bách khoa Hà Nội, 11/2019.      https://sbft.hust.edu.vn/home/blank?lang=en&id=543
 5. Hội thảo Quản lý Chất lượng (QMFS) lần thứ 5, tại ĐH Bách khoa Hà Nội, 11/2019. http://qmfs.hust.edu.vn/old/index.php/en/qmfs2019
 6. Hội thảo "Nâng cao giá trị gia tăng cho ngành đường mía Việt Nam", tại ĐH Bách khoa Hà Nội, 11/2019
 7. Hội thảo "Đa dạng hóa các sản phẩm từ sữa", tại ĐH Bách khoa Hà Nội, 11/2019
 8. Hội thảo "Công nghệ sản xuất và ứng dụng sản phẩm chiết xuất nấm men", tại ĐH Bách khoa Hà Nội, 5/2019. https://sbft.hust.edu.vn/vi/news/506-hoi-thao----cong-nghe-san-xuat-va-ung-dung-san-pham-chiet-xuat-nam-men---.html
 9. Hội thảo "Vang nho và vang trái cây: thách thức và cơ hội", tại ĐH Bách khoa Hà Nội, 12/2018
 10. Hội thảo Quản lý Chất lượng (QMFS) lần thứ 4, tại ĐH Bách khoa Hà Nội, 10/2017. http://qmfs.hust.edu.vn/old/index.php/en/qmfs2017
 11. Hội thảo "NutriSEA Steering Committee 4", tại ĐH Bách khoa Hà Nội, 10/2017
 12. Hội thảo "Tiến bộ Kỹ thuật Thực phẩm và Kỹ thuật Sinh học: Từ nghiên cứu tới sản xuất", tại ĐH Bách khoa Hà Nội, 10/2016.    https://sbft.hust.edu.vn/sbftconference/index.php?lang=en
 13. Hội thảo quốc tế "Thức ăn chăn nuôi ở Đông Nam Á: Thách thức và triển vọng", tại Học Viện Nông nghiệp Việt Nam, 11/2015.    https://sbft.hust.edu.vn/afsea/en/program 
 14. Hội thảo Quản lý Chất lượng (QMFS) lần thứ 3, tại ĐH Bách khoa Hà Nội, 11/2015.   http://qmfs.hust.edu.vn/old/index.php/en/home-2015