Trợ lý Viện

 

BAN TRỢ LÝ VIỆN CNSH & CNTP

1. Trợ lý Đào tạo:
Ts. Phạm Ngọc Hưng
Email: hung.phamngoc@hust.edu.vn

2. Trợ lý Nghiên cứu & Khoa học
Ts. Nguyễn Chính Nghĩa
Email: nghia.nguyenchinh@hust.edu.vn

3. Trợ lý Cơ sở vật chất
Ts. Nguyễn Trường Giang
Email: giang.nguyentruong1@hust.edu.vn

4. Trợ lý Website
Ts. Lê Tuân
Email: tuan.le1@hust.edu.vn