Thạc sĩ

 

1. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ: CÔNG NGHỆ SINH HỌC
Chuyên ngành: Công nghệ Sinh học

Mã ngành đào tạo: 8420201
Định hướng đào tạo: Ứng dụng và Nghiên cứu
Bằng tốt nghiệp: 
  • Thạc sĩ kỹ thuật (đối với định hướng ứng dụng)
  • Thạc sĩ khoa học (đối với định hướng nghiên cứu)
Thời gian đào tạo: 2 năm (4 học kỳ chính) theo học chế tín chỉ
Khối lượng toàn khóa: 60 TC đối với cả định hướng ứng dụng và nghiên cứu.
Tuyển sinh hàng năm: Xem chi tiết tại website Viện Đào tạo sau Đại học - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Chương trình đào tạo: Xem chi tiết
Từ năm 2017, Chương trình đào tạo thạc sĩ được xây dựng tích hợp với chương trình cử nhân

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ: CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
Chuyên ngành: Công nghệ Thực phẩm

Mã ngành đào tạo: 8540101
Định hướng đào tạo: Ứng dụng và Nghiên cứu
Bằng tốt nghiệp:
  • Thạc sĩ kỹ thuật (đối với định hướng ứng dụng)
  • Thạc sĩ khoa học (đối với định hướng nghiên cứu)
Thời gian đào tạo: 2 năm (4 học kỳ chính) theo học chế tín chỉ
Khối lượng toàn khóa: 60 TC đối với cả định hướng ứng dụng và nghiên cứu.
Tuyển sinh hàng năm: Xem chi tiết tại website Viện Đào tạo sau Đại học - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Chương trình đào tạo: Xem chi tiết
Từ năm 2017, Chương trình đào tạo thạc sĩ được xây dựng tích hợp với chương trình cử nhân