Thạc sỹ

 

I. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SỸ: CÔNG NGHỆ SINH HỌC
Chuyên ngành: Công nghệ Sinh học
Định hướng đào tạo:
Ứng dụng và Nghiên cứu
Bằng tốt nghiệp:  - Thạc sĩ kỹ thuật (đối với định hướng ứng dụng)
                               - Thạc sĩ khoa học (đối với định hướng nghiên cứu)

Thời gian đào tạo: 2 năm (4 học kỳ chính) theo học chế tín chỉ
Khối lượng toàn khóa: 60 TC đối với cả định hướng ứng dụng và nghiên cứu.
Tuyển sinh hàng năm: Xem chi tiết tại website Viện Đào tạo sau Đại học - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Chương trình đào tạo: (cập nhật T3/2019)   Xem chi tiết

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SỸ: CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
Chuyên ngành: Công nghệ Thực phẩm
Định hướng đào tạo:
Ứng dụng và Nghiên cứu
Bằng tốt nghiệp:  - Thạc sĩ kỹ thuật (đối với định hướng ứng dụng)
                              - Thạc sĩ khoa học (đối với định hướng nghiên cứu)

Thời gian đào tạo: 2 năm (4 học kỳ chính) theo học chế tín chỉ
Khối lượng toàn khóa: 60 TC đối với cả định hướng ứng dụng và nghiên cứu.
Tuyển sinh hàng năm: Xem chi tiết tại website Viện Đào tạo sau Đại học - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Chương trình đào tạo:   Xem chi tiết