Tiến sỹ

 

Hiện nay, Viện CNSH & CNTP đào tạo tiến sỹ gồm 3 chuyên ngành:

I. Chuyên ngành: Công Nghệ Sau Thu hoạch
  • Tên tiếng Anh:  Postharvest Technology
  • Mã chuyên ngành 62.54.01.04
  • Các thông tin chi tiết xem tại đây.  
II. Chuyên ngành: Công Nghệ Sinh học
  • Tên tiếng Anh:  Biotechnology
  • Mã chuyên ngành 62.42.02.01
  • Các thông tin chi tiết xem tại đây.  
 III. Chuyên ngành: Công Nghệ Thực phẩm
  • Tên tiếng Anh:  Food processing
  • Mã chuyên ngành 62.54.01.01
  • Các thông tin chi tiết xem tại đây.  
Các mục tiêu đào tạo, thời gian đào tạo, khối lượng kiến thức, đối tượng và phân loại đối tượng tuyển sinh; NCS xem thêm tại website Viện đào tạo sau đại học
VIỆN CN SINH HỌC – CN THỰC PHẨM