Sinh viên khi làm việc trong các phòng thí nghiệm Bộ môn VS-HS-SHPT xem lịch trực khi cần liên hệ cán bộ PTN