2009 Branch General Meeting Calendar

2009 Branch General Meeting Calendar

Liên chi đoàn Viện CNSH-CNTP tiến hành tổ chức đồng loạt Đại hội tất cả các chi đoàn vào thứ 7, ngày 19 tháng 9 năm 2009.
Thời gian và địa điểm Đại hội của các lớp như sau:

STT KHỐI CHI ĐOÀN THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM
1 K50 MTP 8.00-9.00 D9 102
2 SHA 8.00-9.00 D9 103
3 SHB 8.00-9.00 D9 104
4 TP1 8.00-9.00 D9 105
5 TP2 8.00-9.00 D9 106
6 TP3 8.00-9.00 D9 203
7 K51 MTP 8.00-9.00 D9 204
8 SH 9.00-10.00 D9 102
9 TP1 9.00-10.00 D9 103
10 TP2 9.00-10.00 D9 104
11 TPP 9.00-10.00 D9 105
12 K53 SH-TP1 9.00-10.00 D9 203
13 SH-TP2 9.00-10.00 D9 204
14 TPP 9.00-10.00 D9 106
15 K52 MTP 10.00-11.00 D9 102
16 SHA 10.00-11.00 D9 103
17 SHB 10.00-11.00 D9 104
18 TP1 10.00-11.00 D9 105
19 TP2 10.00-11.00 D9 106
20 TPP 10.00-11.00 D9 203
21 Cao đẳng K9A 11.00-12.00 D9 102
22 K9B 11.00-12.00 D9 103