Training and study plan from July 5, 2021

Training and study plan from July 5, 2021

Kính gửi các em sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh,

Nhà trường xin thông báo về công tác đào tạo và kế hoạch học tập từ ngày 05/7/2021 như sau:

1) Triển khai dạy-học các lớp thí nghiệm với kế hoạch như sau:

1.1 Thời gian dạy-học các lớp thí nghiệm:

a) Từ 05/7/2021: các Viện Điện, Điện tử – Viễn thông, Cơ khí và Kỹ thuật Hóa học bắt đầu dạy-học các lớp thí nghiệm;

b) Đối với các lớp thí nghiệm thuộc các viện còn lại: sẽ theo kế hoạch được thông báo sau.

1.2 Phương thức triển khai:

a) Các viện thông báo rộng rãi để sinh viên đã đăng ký các lớp thí nghiệm sẽ đăng ký thông tin cá nhân trên hệ thống MS Form;

b) Căn cứ trên danh sách đăng ký và năng lực tổ chức các lớp thí nghiệm, viện sẽ lên thời khóa biểu cho từng lớp với danh sách sinh viên cụ thể;

c) Công bố danh sách sinh viên và thời gian của các lớp thí nghiệm trên website của viện;

d) Do lịch thí nghiệm, thực hành của sinh viên có thể bị trùng nên trong trường hợp đó sinh viên liên hệ trực tiếp với cán bộ, giảng viên phụ trách lớp thí nghiệm để điều chỉnh lịch sang buổi khác phù hợp.

1.3 Một số chú ý:

a) Tất cả sinh viên các lớp đều được sắp xếp thí nghiệm. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch nên các sinh viên được bố trí theo từng nhóm nhỏ, giãn cách. Sinh viên ở khu vực thành phố Hà Nội sẽ bố trí lịch trước. Sinh viên ở các vùng khác, ở khu vực có dịch hoặc thuộc diện đang phải tự cách ly sẽ được bố trí thí nghiệm theo kế hoạch riêng (sẽ thông báo sau);

b) Sinh viên đến trường thí nghiệm theo đúng lịch thông báo, không đến trường nếu chưa đến lịch thí nghiệm của mình.

c) Sau khi kết thúc mỗi buổi thí nghiệm, các sinh viên không ở lại trong khuôn viên trường.

2) Sinh viên trước khi vào trường làm thí nghiệm phải khai báo trên https://forms.office.com/r/AawF7Cv3EZ, tuân thủ nguyên tắc 5K và theo hướng dẫn của Bảo vệ.

Trân trọng thông báo.