Văn phòng Viện

Phòng 202-C4, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội – Số 1, Đường Đại Cồ Việt, Hà Nội.

Điện thoại: (+84) 24 3868 2470

Giáo vụ Viện

ThS. Nguyễn Thị Linh

Email:  linh.nguyenthi@hust.edu.vn

Thư ký hành chính

ThS. Nguyễn Thị Ngân Hà

Email: sbft@hust.edu.vn