Thể lệ, cách thức tham dự cuộc thi GEN Z Biotech Challenge 2023 – Sáng tạo video về chủ đề Ứng dụng Công nghệ Sinh học trong nông nghiệp