Sinh viên tiêu biểu của Viện CNSH&CNTP đạt được học bổng du học