THƯ MỜI CỰU SINH VIÊN THAM GIA KHẢO SÁT Ý KIẾN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP